Rząd pracuje nad nową AKCYZĄ !

2020-08-20

Rząd wraca do zarzuconego rok temu projektu ustawy zakładającego wyeliminowanie procederu sprowadzania z UE aut osobowych i rejestrowania ich jako samochody ciężarowe w celu uniknięcia akcyzy.

Na kilka tygodni przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi, a dokładnie 17 września 2019 roku, rząd skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zmierzający do uszczelnienia poboru tego podatku który miałby dotyczyć samochodów osobowych. Po wyborach prace nad tym aktem prawnym jednak zwolniły, by odżyć w ostatnich tygodniach. Dokument zostały przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów jeszcze w pierwszej połowie lipca, choć informacja o tym znalazła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji dopiero 14 sierpnia br.

Pierwsza propozycja nakłada na importerów sprowadzających z Unii Europejskiej do Polski samochody ciężarowe oraz specjalne o DMC do 3,5 t wymóg uzyskania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dopiero po jego otrzymaniu pojazd taki będzie można zarejestrować. Ma to pomóc wyeliminować zjawisko polegające na sprowadzaniu z UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako pojazdy ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy.  - Wymóg uzyskania i przedłożenia przy rejestracji pojazdu dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy od samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przyczyni się do uszczelnienia systemu opodatkowania samochodów osobowych – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Pokusa „podmiany” rodzaju auta podczas jego rejestrowania jest duża. Samochody ciężarowe do 3,5 tony są zwolnione z akcyzy, natomiast auta osobowe o poj. silnika 2l. lub mniejszej są obciążone akcyzą w wysokości 3,1 proc. podstawy opodatkowania; z kolei w przypadku silników o pojemności powyżej 2 litrów stawka wynosi aż 18,6 proc. (Pomijamy tu kwestię zwolnienia z akcyzy aut elektrycznych czy obniżenia stawek dla hybryd). Z posiadanych przez Ministerstwo Finansów danych obejmujących okres od października 2015 do końca 2017 roku wynika, że łącznie organy podatkowe wydały w tym okresie 9 566 decyzji dotyczących obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych na łączną kwotę 73,7 mln zł. Zdaniem resortu, w tym okresie skala uszczupleń podatkowych w związku z rejestrowaniem samochodów osobowych jako ciężarowe i specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy, oscylowała wokół kwoty 32,6 mln zł w skali roku.

Nowelizowana ustawa wprowadza także obowiązek zapłacenia akcyzy w przypadku, gdy zarejestrowany już w kraju (i zwolniony z akcyzy) samochód ciężarowy zostanie „przerobiony” na osobowy (od którego podatek ten jest wymagany). Dziś w takiej sytuacji, istnieje jedynie obowiązek zawiadomienia w ciągu 30 dni starosty o zmianie rodzaju pojazdu co wymaga zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym. - Zatem objęcie opodatkowaniem akcyzą czynności dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy przyczyni się do wyeliminowania realnego zagrożenia związanego z unikaniem opodatkowania akcyzą w powyżej opisanej sytuacji – czytamy w uzasadnieniu.

Legislatorzy resortu finansów przewidują ponadto wprowadzenie obowiązku uiszczenia akcyzy od auta osobowego niezarejestrowanego w kraju „jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terytorium kraju, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”. - Projektowana zmiana pozwoli na zapłatę podatku akcyzowego nabywcy lub posiadaczowi samochodu osobowego w sytuacji, w której od nabytego lub posiadanego samochodu osobowego nie została zapłacona akcyza z tytułu wcześniejszych czynności i nie można ustalić, podmiotu który wcześniej dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Obecnie w takiej sytuacji na nabywcy lub posiadaczu samochodu osobowego nie ciąży obowiązek podatkowy, co negatywnie wpływa na ich sytuację. Podmioty te nie mogą uzyskać w celu rejestracji samochodu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wskutek braku ciążącego na nich obowiązku podatkowego oraz braku możliwości ustalenia podmiotu, który wcześniej dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą – tłumaczą autorzy projektu. Oczywiście także w tym przypadku chodzi także (a może przede wszystkim) o wyeliminowanie unikania opodatkowania samochodów osobowych akcyzą

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie 1 września 2020 roku, ale choćby ze względu na konieczność przeprowadzenia dalszych prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie data ta jest mało prawdopodobna. 

(info IBRM Samar)