Regulamin

 

Regulamin Wystawione.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Wystawione.pl - Platforma ofertowo- informacyjna on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie Wystawione.pl której właścicielem jest spółka R48 Spółka z o.o z siedzibą w Warszawa, adres: Sokołowska 13/7, 01-142 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676308, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5252707807

R48 - Administrator systemu i portalu Wystawione.pl firma R48 Spółka z o.o z siedzibą w Warszawa, adres: Sokołowska 13/7, 01-142 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676308, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5252707807 

REGULAMIN

Niniejszy dokument dotyczący Wystawione.pl portalu prowadzonego przez firmę R48 Sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie.

REJESTRACJA

Procedura zakładania Konta.

KONTO

Prowadzony dla Użytkownika, przez poprzez platformę Wystawione.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Wystawione.pl 

UŻYTKOWNIK 

Osoba fizyczna lub podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Wystawione.pl w ramach Wystawione.pl , na zasadach określonych w Regulaminie.

WYSTAWIAJACY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty.

ZAINTERESOWANY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Wystawione.pl

TOWAR

Rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty.

OFERTA

Propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Wystawiającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Wystawione.pl .

TRANSAKCJE

Procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Wystawione.pl .

OGŁOSZENIE

Procedury zamieszczania i wystawiania Towarów w ramach serwisu Wystawione.pl

 

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYSTAWIONE.PL

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby które prowadzą działalność gospodarczą lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania , posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP i będące zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT.

2.2. Osoby fizyczne i  Osoby prawne ( firmy ) będące plątnikami podatku VAT mogą zakładać kont w ramach Wystawione.pl

2.3. Osoby fizyczne oraz prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art.2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych i wypełniając oświadczają jednocześnie, iż dane podane są ich danymi prawdziwymi i dotyczą ich samych , ponosząc za to odpowiedzialność. W niniejszej sprawie, dotyczącej podania nieprawdziwych danych, istotny jest przepis art.190a Kodeksu karnego.

2.4. Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art.2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, może zostać wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających Wystawione.pl jako Konto Firmowe ,zasady opłat i prowizji dotyczące wyróżnień będą zgodne z art.9.5 i opisane szczegółowo w Załączniku nr.4.

2.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

2.6. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Wystawione.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wystawione.pl w ramach serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.7. Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Wystawione.pl , musi dokonać aktywacji Konta.

2.8. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

2.9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Wystawione.pl po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Wystawione.pl za pośrednictwem usług i zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Wystawione.pl, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Wystawione.pl.

Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

2.10. Każdy Użytkownik może dokonać Rejestracji tylko jednego Konta. Konto użytkownika jest weryfikowane po posiadanym przez niego numerze NIP, Każde konto może mieć kliku Użytkowników pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

b. udostępnienia Konta małżonkowi z którym posiada wspólnotę majątkową małżeńską. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.

2.12. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą R48:

a) Konto może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa,

b) Konto może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

2.13. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Wystawione.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art.2.1. lub art.2.3 lub w przypadku powzięcia przez Wystawione.pl uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Ogłoszeń, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Wystawione.pl może:

a. uzależnić korzystanie z Wystawione.pl od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Wystawione.pl,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Wystawione.pl zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.14. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art.2.5 , Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załączniku nr.6 do Regulaminu.

 

II. OGŁOSZENIA

Artykuł 3. OFERTY

3.1. W ramach Wystawione.pl, Wystawiający określa warunki Oferty udostępniając je Zainteresowanemu.

3.2. Oferty Wystawione.pl , R48 lub podmiotu, z którym R48 współpracuje na podstawie odrębnego porozumienia, mogą przybrać postać Oferty Specjalnej, przy czym Oferta Specjalna nie obejmuje własnej sprzedaży Towarów prowadzonej przez Wystawione.pl.

3.3. W Ofercie Specjalnej, o której mowa w art.3.2. powyżej, prawa i obowiązki Wystawiających lub Zainteresowanych zawarte w jej treści mogą być ukształtowane w sposób odmienny niż w Regulaminie.

 

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE

4.1. Użytkownicy zobowiązują się do niewystawiania na Wystawione.pl pojazdów maszyn ,urządzeń oraz przedmiotów kradzionych i z wadami prawnymi, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa własności ), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Niezależnie od postanowień art.4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr.1 do Regulaminu.

4.3. Przedmioty, o których mowa w art.4.1. i 4.2.nie mogą być oferowane również wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

4.4. Wystawianie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr.1 do Regulaminu.

 

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE OGŁOSZENIA

5.1. Wystawiający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Wystawione.pl formularz Ogłoszenia, określając w ten sposób ogół warunków Ogłoszenia. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu.

5.2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

5.3. Niezależnie od postanowień wskazanych w art.4.1, Wystawiający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Zainteresowanym.

5.4. Wykonując czynności, o których mowa w art.5.1, Wystawiający zleca Wystawione.pl publikację Oferty.

5.5. Od momentu opublikowania Oferty, Wystawiający jest związany jej treścią.

5.6. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w Wystawione.pl określa Załącznik nr.2 do Regulaminu.

5.7. Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru.

 

Artykuł 6. PRZEBIEG OGŁOSZENIA

6.1. Wystawienie Oferty przez Wystawiającego jest bezterminowe , jednakże co 7 dni wysyłana jest mailem na wskazany adres kontaktowy do Wystawiającego informacja o potwierdzeniu aktualności zamieszczonej oferty. Brak potwierdzenia polegający na kliknięciu w link maila powoduje ukrycie wystawionej ofert .

6.2. Podczas publikacji Oferty, Użytkownik korzystając z odpowiedniego formularza może za pośrednictwem Wystawione.pl zadawać Wystawiającemu pytania dotyczące tej Oferty.

6.3. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Wystawiającego .

a. na podstawie decyzji Wystawiającego, o której mowa w art.6.4.

b. na podstawie decyzji R48 , w sytuacjach opisanych w art.8.2

6.4. Wystawiający może w każdym czasie zakończyć Ofertę wycofując ją z Wystawione.pl

6.5. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wyrażona być zawsze w kwocie Netto, w nawiasie można podać kwotę brutto i należny podatek VAT.

6.6. Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Załącznik nr.3 do Regulaminu.

 

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

7.1. Wystawione.pl nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Wystawiający oraz Zainteresowany są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

7.2. Wystawione.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane pomiędzy Użytkownikami jak i Wystawiającym a Zainteresowanym. Przez podanie danych w Ofertach Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe.

7.3. Użytkownik korzystający z serwisu ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem polskim, zagranicznym i międzynarodowym podane treści i materiały umieszczone w edytowanym formularzu. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za szkody, mogące powstać w związku z korzystaniem z serwisu przez Użytkownik lub osoby przy pomocy których wykorzystuje on swoje prawa i obowiązki. Administrator w przypadku naruszenia powyższego obowiązku może dochodzić odszkodowania. Za straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu przez Użytkownika a odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik .

 

Artykuł 8. ROLA R48

8.1. R48 dokonuje należytej staranności w celu weryfikacji Ofert ale nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Wystawione.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Ofert, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. R48 w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów wystawianych w ramach Oferty, zdolność Wystawiających do sprzedaży, wypłacalność Zainteresowanych oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

8.2. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, R48 może:

a. zawiesić zamieszczoną przez Wystawiającego Ofertę,

b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę na Wystawione.pl

c. zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony.

8.3. R48 może usunąć „Wiadomość dla Zainteresowany”, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

8.4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, R48 w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Wystawione.pl, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

d. uzależnić korzystanie z Wystawione.pl od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Oferty,

e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr.1 i nr.2 do Regulaminu.

8.5. Niezależnie od zastosowania przez Wystawione.pl postanowień art.8.2, art.8.3 lub art.8.4 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Wystawione.pl, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Wystawione.pl lub innych Użytkowników.

8.6. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.13 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody R48.

 

Artykuł 9. OPŁATY I PROWIZJE

9.1. Zamieszczanie Ofert w serwisie Wystawione.pl jest BEZPŁATNE.

Dodatkowe sługi, świadczone przez R48 i firmy współpracujące w ramach Wystawione.pl takie jak np.: Promocje, Kampanie reklamowe itp realizowane na zlecenie mogą być odpłatne.

Wszystkimi dodatkowymi opłatami i prowizjami Wystawiającyjący będzie obciążany na bieżąco.

Należności te naliczane będą na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

9.2. Opłaty i prowizje za zlecone usługi świadczone przez R48 w ramach Wystawione.pl uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy R48 .

9.3. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez R48 opłatami lub prowizjami.

9.4. Za zlecone usługi świadczone w ramach Wystawione.pl firma R48 wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.

9.5. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez R48 usług w danym miesiącu oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr.4 do Regulaminu.

 

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Wystawione.pl powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Wystawione.pl lub szkodzą Użytkownikom.

10.2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Zainteresowany i Wystawiającym. Jeżeli powstał co do tego spór, który jest prowadzony w ramach Wystawione.pl, Użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w ciągu 48 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę .

10.3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Wystawione.pl umowach i transakcjach.

10.4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Wystawione.pl stanowią przedmiot praw R48 lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Wystawione.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody R48 i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów R48 oraz Użytkowników.

10.6 Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest R48, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia;

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Wystawione.pl w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

 

Artykuł 11. SYSTEM OCEN

11.1. Ogłoszenia nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, a w szczególności treści opisanych w Załączniku nr.1

b. danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,

c. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym w tym logotypów firm i ich identyfikacji.

11.2. R48 nie ingeruje w treści, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

a. naruszają postanowienia Regulaminu,

b. jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

c. treść zawierają znaki, które powodują, że stają się one nieczytelne.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Artykuł 12. INNE USŁUGI

R48 może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z Wystawione.pl lub innymi platformami handlowymi on-line prowadzonymi przez R48 w Polsce lub poza jej terytorium. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu.

 

Artykuł 13. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

13.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe R48 zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr.5 do Regulaminu.

13.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które mogł otrzymać od R48 w związku z korzystaniem z Wystawione.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Wystawione.pl.

 

Artykuł 14. ZMIANY REGULAMINU

14.1. Firma R48 jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez R48. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Wystawione.pl zmienionego Regulaminu.

14.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Wystawione.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty dokonane lub zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Wystawione.pl . W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym R48, korzystając z formularza, o którym mowa w art.15.2. Postanowienia art.15 stosuje się odpowiednio.

 

Artykuł 15. ROZWIĄZANIE UMOWY Z Wystawione.pl (R48)

15.1. Świadczenie usług w ramach Wystawione.pl ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści niniejszego Artykułu.

15.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Wystawione.pl (R48), dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

15.3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z R48, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty zakończenia jego Oferty.

15.4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez R48 za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

15.5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji R48, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Wystawione.pl, bez uprzedniej zgody R48.

 

Artykuł 16. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16.1. Użytkownik może kontaktować się z R48 w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: R48 Spółka z o.o z siedzibą w Warszawa, adres: Sokołowska 13/7, 01-142 Warszawa

b. za pomocą wyboru formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "kontakt w sprawach Wystawione.pl"

16.2. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez R48 lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zażalenie w sposób określony poniżej (Reklamacja).

16.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę podmiotu, pod jaką Użytkownik występuje w Wystawione.pl (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

16.4. R48 rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, R48 zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

16.5. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach R48 może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

16.6. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez R48 w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia art.16.3, 16.4 i 16.5 stosuje się odpowiednio.

 

Artykuł 17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a R48 , której przedmiotem są usługi świadczone przez R48 w ramach Wystawione.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez R48 w ramach Wystawione.pl będą rozstrzygane przez właściwy sądy powszechny w Warszawie. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Artykuł 18. ZAŁĄCZNIKI

18.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr.1: Towary zakazane

Załącznik nr.2: Zasady tworzenia Oferty;

Załącznik nr.3: Polityka przerw technicznych;

Załącznik nr.4: Opłaty i prowizje;

Załącznik nr.5: Polityka prywatności;

Załącznik nr.6: Odstąpienie od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

18.2. Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Wystawione.pl. Dokumenty inne niż wymienione powyżej załączniki nie stanowią części Regulaminu.

 

Artykuł 19. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne,pozostałe postanowienia pozostają w mocy.